Uprzejmie informujemy, że na podstawie Regulaminu, który obowiązuje od dnia 01.07.2014 r.,(dalej jako „Regulamin”) Usługodawca, tj. Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68 , 00-838 Warszawa, świadczył usługę w ramach serwisu pod adresem http://architekcikariery.pl/ (dalej „Serwis”), której zakres w szczególności obejmował utworzenie i utrzymanie w Serwisie i publikację Profilu Coacha oraz usługę Kontakt z Coachem (dalej „Usługi Serwisu”).

Informujemy, że Usługodawca postanowił zaprzestać dalszego świadczenia Usług Serwisu. Mając to na uwadze, Usługodawca wskazuje co następuje:

  1. Usługodawca na podstawie § 6 ust.1c Regulaminu rozwiązuje umowę o świadczenie Usług z dniem 15 lutego 2018 r.
  2. Usługodawca wskazuje, że dane osobowe Użytkowników zebrane w ramach realizacji Usług Serwisu i na podstawie Regulaminu, będą przez Usługodawcę przetwarzane przez okres 1 roku od dnia rozwiązania umowy o świadczenie Usług Serwisu. Przetwarzanie danych osobowych po zaprzestaniu świadczenia Usług Serwisu będzie odbywało się w wyłącznie w celach związanych z prawidłową realizacją Usług Serwisu, tj. w celach wyłącznie archiwizacyjnych, lub celach związanych z rozpatrywaniem roszczeń Użytkowników, lub osób trzecich związanych z Usługami Serwisu, Konsultacjami, lub innymi aktywnościami realizowanymi w ramach Serwisu. Po okresie wskazanym w zd.1 niniejszego ustępu dane osobowe wskazanych osób fizycznych zostaną trwale usunięte.
  3. Usługodawca wskazuje, że o ile z kontekstu nie wynika inaczej, wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym dokumencie pisane wielką literą zachowują znaczenie nadane im w Regulaminie.


Po wsparcie w budowaniu kariery zapraszamy na pracuj.pl